Stadgar

Stadgar för stiftelsen för Jim Åhls Minnesfond

§ 1

Stiftelsen har till syfte att med insamlade medel stödja och stimulera elitsatsande yngre längdskidåkare, företrädesvis män i åldern 20-25 år verksamma i förening ansluten till Svenska skidförbundet. Ändamålet tillgodoses genom stipendier till den eller dem styrelsen utser.

Meriterande för stipendiaten är exempelvis;

  • Visat god kamratanda på och utanför tävlingsbanan
  • Kombinerar elitsatsning och högskolestudier
  • Visat på positiv utveckling under säsongen
  • Uppträtt sportsligt och spritt glädje under träning och tävling
  • Varit en inspiratör för andra

§ 2

Stiftelsens styrelse skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter. Högst två suppleanter kan därutöver utses. Styrelseuppdragen skall gälla tills vidare utan bestämd mandattid. Utökning respektive minskning av antalet ledamöter/suppleanter enligt stadgarna med åtföljande personval beslutas i förekommande fall av styrelsen. Vid ledamots/suppleants avgång utses efterträdare av styrelsen. Samtliga ledamöter skall delta vid respektive beslutstillfälle och beslutet skall vara enhälligt. Kan enighet i personfrågan inte uppnås skall efterträdare utses av tillsynsmyndigheten.

§3

Styrelsen väljer inom sig ordförande. Styrelsen väljer inom eller utom sig de övriga funktionärer de finner nödvändiga.

§4

Till styrelsen skall inte utgå någon ersättning.

§ 5

Styrelsen har sitt säte i Sundsvalls Kommun.

§ 6

Stiftelsens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.

§ 7

Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs och kallar till dessa skriftligen eller muntligen. Styrelsen skall också sammankallas när en styrelseledamot begär det.  Nödvändig dokumentation skall åtfölja kallelsen när det är frågan om större beslut.

§ 8

När inte annat föreskrivs enligt dessa stadgar är styrelsen beslutsför med minst tre ledamöter närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet när inte annat föreskrivs i stadgarna. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

§ 9

Vid stiftelsens sammanträden skall föras protokoll som skall justeras av ordföranden om denna inte har fört protokollet och undertecknas av den som har varit protokollförare. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

§ 10

Styrelsen skall vid förvaltning av stiftelsens tillgångar tillse att dess egendom är förvarad på fullt betryggande sätt och att tillgångar ger bästa möjliga avkastning.

§ 11

De medel som inflyter till stiftelsen skall bilda en självständig förmögenhet som främjar stiftelsens bestämda och varaktiga ändamål, se § 1. Stiftelsens styrelse beslutar om anslag av de samlade resurserna jämte avkastningen.

§ 12

För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper. Räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13

Av stiftelsen förordnad revisor fullgör sina uppdrag tills vidare. Efterträdare utses av styrelsen.

§ 14

Senast den 1 mars skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till stiftelsens revisor, vilken inom en månad skall avge revisionsberättelse med angivande huruvida styrelsen förvaltat stiftelsen i enlighet med stadgarna, god stiftelsesed och gällande lagstiftning.

§ 15

Ändring av dessa stadgar får beslutas endast av en fulltalig och enhällig styrelse, dock under förutsättning av att ändringen icke strider mot stiftelsens syfte och ändamål enligt stiftelseurkunden.

§ 16

Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt stiftelselagen (1994:1220).

§ 17

Enligt stiftarnas önskan skall denna stiftelse verka i 10 år därefter skall den upplösas och alla kvarvarande medel skall då ha delats ut.

§ 18

Stiftelsen kan upplösas om styrelsen ansöker om detta enligt då gällande bestämmelser.
Ansökan om upplösning skall följa det som stiftelagen säger.

 

Sundsvall i November 2013